GO! 2020 staat voor het integraal strategisch beleidsplan van het GO!.

Perspectief op 2020 GO! 2020 is een ambitieus en toekomstgericht plan voor ons onderwijsnet. Het is gebaseerd op 5 strategische doelstellingen die gekaderd worden in een breed maatschappelijk geheel. Zo maakt GO! 2020 het mogelijk om in te spelen  op de maatschappelijke  uitdagingen die zich voordoen zowel op korte, middenlange, als lange termijn.

Opbouw De missie, de visie en vijf strategische doelstellingen vormen de basis van GO! 2020. Elke strategische doelstelling is op haar beurt doorvertaald naar operationele doelstellingen en vervolgens verder geconcretiseerd in activiteiten en acties.

Om de 5 strategische doelstellingen te realiseren zal het GO! programmagericht te werk gaan. Dit betekent dat 5 programma’s gaan leiden tot de realisatie van de 5 strategische doelstellingen.

De 5 strategische doelstellingen zijn:

- SD 1: Het GO! bouwt een kenniscentrum uit om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op alle niveaus te onderbouwen. 

- SD 2: Het GO! implementeert een kwaliteitzorgsysteem in alle instellingen en over alle niveaus. 

- SD 3: De scholen van het GO! zijn open scholen met een multifunctioneel karakter en ingebed in de lokale omgeving. 

- SD4: Het GO! investeert in een voldoende geografisch gespreid en complementair onderwijsaanbod, rekening houdend met de maatschappelijke noden. 

- SD5: Het GO! realiseert op elk bestuurniveau een sterk professioneel personeelsbeleid.

In de figuur hiernaast wordt het strategisch model en meer specifiek de samenhang tussen de bouwstenen schematisch voorgesteld.

 

Samenwerking , de sleutel tot succes

GO! 2020 kunnen we realiseren door over alle bestuursniveaus heen op een solidaire, constructieve en kruisbestuivende wijze samen te werken. Alleen samen kunnen we van het GO! een sterk verenigd en maatschappelijk verweven onderwijsnet maken.  Ons gemeenschappelijk doel is kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden in ‘Open Scholen’ die een magnetisch effect hebben op alle betrokkenen en op hun omgeving en zo actief inspelen op de noden van de samenleving. Dit betekent in feite ’ de school van onze dromen’ realiseren. GO! 2020 legt de funderingen om dit hoger gemeenschappelijk doel waar te maken!

sfeer21


deboomvanmijndromen

 

go

 

STROOM logo

 

gimme

babysitters

 

 

cheques

 

 

kweetet

 

 

bingel